Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Statystyki graficzne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

SZKOLENIA ZAWODOWE

 

I. Szkolenia zawodowe skierowane są do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Celem szkolenia jest zwiększenie szans na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowych, w szczególności w przypadku:

a)      braku kwalifikacji zawodowych,

b)      konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji

c)      utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym wykonywanym zawodzie

d)      braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

II. Podstawowymi modelami organizacji szkoleń są:

 

szkolenia grupowe - dla grup osób zarejestrowanych w urzędzie pracy - organizowane przez urząd pracy z inicjatywy urzędu.

 

        

                                     

szkolenia indywidualne - organizowane, finansowane dla indywidualnych osób na ich wniosek. Starosta Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli kieruje osobę na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia (m.in. podjęcie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej). Urząd Pracy wówczas podpisuje umowę dot. organizacji szkolenia z organizatorem szkolenia oraz umowę z osobą podejmującą szkolenie.

 

 

                        

III. Kto może korzystać ze szkoleń?

 

 

1. Ze szkoleń mogą korzystać osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

    Do osób poszukujących pracy, które mogą korzystać ze szkoleń należą:

a)      osoby, które są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b)      osoby, które są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

c)      osoby, które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

d)      osoby, które uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

e)      osoby, które są żołnierzami rezerwy,

f)        osoby, które pobierają rentę szkoleniową,

g)      osoby, które pobierają świadczenie szkoleniowe, które jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

h)      osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

2. Z pomocy w ramach szkoleń mogą również skorzystać osoby, które są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowanymi w tutejszym urzędzie pracy.

3. W szczególności szkoleniami mogą być objęte osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

a)      bezrobotni do 25 roku życia,

b)      długotrwale bezrobotni,

c)      bezrobotni powyżej 50 roku życia,

d)      kobiety, zwłaszcza powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka,

e)      bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

f)        bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecka 18 roku życia,

g)      bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

h)      bezrobotni niepełnosprawni.

 

 

 

Prawa i obowiązki osoby kierowanej na szkolenie

 

  Ob owiązki:

1. Uczęszczanie na zajęcia kursu i systematyczne realizowanie jego programu.

2. Każdorazowe, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedłożenie odpowiedniego dokumentu w terminie 3 dni od daty jego wystawienia.

3. Ukończenie szkolenia w terminie przewidzianym w harmonogramie i przystąpienia do egzaminu końcowego (jeżeli taki wystąpi).

4. Zawiadomienie w ciągu 7 dni PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

5. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koszt szkolenia składa się:

a) uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej,

b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nie posiadających prawa do stypendium,

c) koszt przejazdu (o ile bezrobotnemu został zrefundowany), a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

d) koszt badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

      e) koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Prawa:

1. Osobie, która została skierowana na szkolenie przez starostę przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy .

Prawo do stypendium  przysługuje z dniem rozpoczęcia szkolenia i ustaje z dniem jego zakończenia.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Stypendium nie przysługuje osobie, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

2. Za godziny nieobecności na zajęciach szkoleniowych stypendium nie przysługuje chyba, że powodem nieobecności była choroba potwierdzona na  druku ZUS ZLA.

3. W przypadku podjęcia zatrudnienia, osoba ma prawo do ukończenia szkolenia bez ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjęła zatrudnienie.

4.Osobie, która w trakcie szkolenia podjęła zatrudnienie przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie, do końca szkolenia.

5. Prawo do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

6. Prawo do przystąpienia do ewentualnego egzaminu poprawkowego jeżeli szkolenie taki egzamin przewiduje.

7. Pokrycie kosztów ewentualnego egzaminu poprawkowego.

8. Osoba zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności  do pracy na druku ZUS ZLA, przypadający w okresie odbywania szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

9. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

10. Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-24 11:05:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-nowasol.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69